Logo De Utrechter 2030
Titel wonen
Logo Student en Starter
Titel wonen

Utopie

Blik op een veilig Utrecht.
De Utrechter 2030 hoeft niet bang te zijn dat hij alles verliest. Doordat de negen grote steden in Nederland goede afspraken hebben gemaakt en hetzelfde beleid volgen, is de aanpak van dakloosheid eindelijk consistent en eenvoudig. Er zijn verschillende trajecten voor verschillende vormen van dakloosheid. Omdat het basisinkomen bijvoorbeeld landelijk is ingevoerd en schulden veel sneller worden gesignaleerd, is er veel minder kortdurende dakloosheid door financiële problemen.

Ook dakloosheid door psychische problemen is afgenomen, door onder andere betere medicatie en behandeling, maar ook doordat kleinschalige woongroepen in het leven zijn geroepen, waarin mensen met langdurige of chronische psychische problemen de rust en behandeling krijgen die ze nodig hebben, zonder daarvoor op een lange wachtlijst te moeten staan en zonder (fatale) escalatie. De daklozenpopulatie bestaat in 2030 vooral uit kleine groepen zorgmijders en bijvoorbeeld uitgeprocedeerde asielzoekers. Doordat ze bij elke grote stad dezelfde procedures moeten doorlopen, is er minder te halen voor deze groepen door ‘rond te shoppen’ in diverse steden, waardoor deze mensen ook beter in beeld blijven bij de gemeenten.

Docu

Beleid

Veiligheid gaat voor Student & Starter niet alleen om blauw op straat of cameratoezicht. Wij hopen in 2030 dat veiligheid echt integraal wordt aangepakt in Utrecht. Daarom zijn in deze beleidstijdlijn niet alleen beleidsstukken over traditionele onderwerpen opgenomen, maar ook over bijvoorbeeld dakloosheid en diversiteit. Want om onze stad echt veiliger te maken in 2030, zullen we alle factoren mee moeten nemen in onze aanpak. Zo verlagen we niet alleen de criminaliteitscijfers, maar ook het belangrijke ‘gevoel’ van veiligheid. Om dit veilige gevoel echt te kunnen waarborgen moeten we namelijk ook werken aan diverse wijken met een sterke sociale cohesie.

Bij de nieuwe regeling voor de Veiligheidsregio Utrecht stond dat de burgemeester bepaalde informatie van de veiligheidsregio niet hoefde te delen met de raad. Hierdoor dreigde de gemeenteraad haar controlerende rol te verliezen. Student & Starter vindt dat de gemeenteraad ook op het gebied van veiligheid het bestuur goed moet kunnen controleren. Daarom hebben we met een amendement alsnog geregeld dat alle informatie met de raad gedeeld moet worden.

Bijzonder irritant als je fiets alwéér gestolen is. Student & Starter heeft zich er dan ook meermaals ingezet voor mogelijkheden om je fiets veilig weg te kunnen zetten. Zo dienden we bijvoorbeeld een motie in om meer politierekken te krijgen waar je je fiets aan vast kan zetten conform politieadvies. Helaas werd deze motie destijds niet aangenomen, maar we zijn ons blijven inzetten voor meer mogelijkheden om je fiets weg te kunnen zetten.

Student & Starter vindt dat we handhaving zo effectief mogelijk moet inzetten. Helaas zien we wel eens slechte voorbeelden, bijvoorbeeld bij het handhaven op alcoholgebruik van minderjarigen. Er werden mystery guests ingezet die overtredingen op het gebied van alcoholbeleid moesten uitlokken. Student & Starter vindt dit absoluut niet de juist manier om handhaving in te zetten, daarom hebben we destijds schriftelijke vragen gesteld.

Niets voelt onveiliger dan bedreigd worden in je eigen huis. Er is Student & Starter dan ook veel aan gelegen geweest om huisjesmelkers zoals de welbekende Van Hooijdonk de stad uit te krijgen. Niet alleen vragen huisjesmelkers veel te hoge huren, vaak bedreigen ze ook huurders en is er sprake van slechte woonomstandigheden. Eind 2015 was de maat dan ook vol voor Student & Starter en daarop hebben we de wethouder gevraagd meer actie te ondernemen. Het resultaat was dat er in 2016 flink is doorgepakt om huisjesmelkers aan te pakken met onder andere boetes en daar zijn we uiteraard blij mee. In 2019 werd had dit grote gevolgen toen een huisjesmelker de omzettingsvergunningen verloor.

De broken windows theory is inmiddels zeer bekend geraakt. Wanneer een buurt er slecht uitziet met veel gebroken ruiten en dergelijke trekt dit meer criminaliteit aan. Om die reden heeft Student & Starter gevraagd in de commissie mens en samenleving om bij het veiligheidsbeleid meer aandacht te schenken aan het inrichten van de openbare ruimte. In Eindhoven experimenteren ze zelfs al met bepaalde type verlichting om de veiligheid te verbeteren. Eerder stelden we ook al schriftelijke vragen over het beter onderhouden van de openbare ruimte om te zorgen voor een veiligere buurt.

De tippelzone op de Europalaan zou niet kunnen blijven bestaan vanwege de grootschalige nieuwbouw die er de komende jaren gaat komen in de Merwedekanaalzone. Daarom kwam er in 2017 een voorstel komen om de tippelzone te verplaatsen van de Europalaan naar een andere locatie. Toen het lastig bleek om een andere locatie te vinden, heeft het college met steun van de coalitie besloten niet verder te zoeken en de tippelzone niet te verplaatsen. Effectief zal dit het einde betekenen van de tippelzone, zo bleek later ook uit het coalitieakkoord. Student & Starter was de enige partij die is blijven pleiten voor verplaatsing (pagina 27 van de notulen), omdat er met de eerdere sluiting van het Zandpad en het einde van de tippelzone geen enkele veilige werkplek meer is voor sekswerkers.

In 2017 spoorden wij samen met een aantal andere partijen het college aan om Utrecht op te geven voor het Wietexperiment. Zo krijgen we in de stad veel meer mogelijkheden om te experimenteren met de verkoop en teelt van wiet. Deze motie is aangenomen.

In 2018 hebben we mondelinge vragen gesteld over het strafbaar stellen van straatintimidatie. Veel mensen hebben hiermee te maken, in het bijzonder vrouwen en LHBTI’ers. Daarom hebben we de burgemeester gevraagd te onderzoeken of dit strafbaar kan worden gesteld, zo kan iedereen veilig over straat uitgaan.

In november van 2018 tijdens de behandeling van de programmabegroting diende Student en Starter een motie in die in het veiligheidsbudget speciaal plek maakte voor innovatie. Helaas waren niet genoeg partijen het hier mee eens. De burgemeester verzekerde de raad wel dat innovatie een belangrijk onderwerp is, maar helaas niet belangrijk genoeg om een apart budget voor te reserveren. Een gemiste kans volgens Student & Starter. Uiteraard zullen we ons hier de komende jaren voor blijven inzetten.

Dakloze jongeren die vast zitten in een opvanglocatie kunnen niet verder werken aan hun herstel. Daarom dienden wij tijdens de behandeling van de Programmabegroting 2019 een motie in die het college aanspoort deze groep te voorzien van een huis, zelfstandig of onzelfstandig. De motie werd aangenomen.

Na onze motie in november 2018 zullen in de Voorjaarsnota van 2020 concrete doelstellingen staan om de 600 mensen in een kwetsbare positie in Utrecht een eigen plekje te geven. Dit betekent dat we in de jaren daarna kunnen besparen op de kosten van opvang en zorg. Een eigen plek is namelijk essentieel voor een gezond en gelukkig leven, zonder dat je bang hoeft te zijn alles kwijt te raken.

In 2018 bleek het vinden van een geschikte locatie voor een vuurwerkshow nog een probleem voor de gemeente. Wij spoorden de gemeente aan om te blijven zoeken naar een geschikte locatie. We hopen dat dit in 2019 zal resulteren in de eerste Utrechtse vuurwerkshow. Op deze manier wordt oud & nieuw een prachtig feest voor de hele stad met een fantastische én veilige vuurwerkshow.

Door te experimenteren met bijvoorbeeld straatverlichting worden zogenaamde ‘hangplekken’ weer veilig en voor iedereen een fijne plek om te zijn. Door zogeheten nudging met de openbare ruimte wordt op onbewuste wijze de stad een stuk veiliger. Dit werd in 2016 al toegepast in de gemeente Eindhoven.

Door een slim netwerk aan te leggen dat gebruik maakt van NFC chips weet je het direct als je fiets verdwijnt uit een Utrechtse fietsenstalling. Is het de gemeente die je fout geparkeerde fiets verwijderd, of iemand met andere intenties? Via een app op je smartphone weet je precies of je fiets nog veilig staat waar je hem hebt achtergelaten.

Een aantal nieuwe gemengde woonvormen heeft er voor gezorgd dat hele verschillende groepen uit de samenleving dichter bij elkaar komen en vreedzaam samenleven. Denk bijvoorbeeld aan studenten met een functiebeperking, ouderen, nieuwe Nederlanders met een verblijfsvergunning, ex-patiënten en voormalig daklozen. Door een juiste mix te maken en goede begeleiding ontstaan er steeds meer succesvolle samenleef-concepten.

Het besef dat niet alle drugs hetzelfde zijn en dezelfde effecten hebben is eindelijk doorgedrongen in de samenleving. Ook zijn we meer te weten gekomen over de gezondheidsrisico’s, de invloed van zware criminaliteit op de handel van harddrugs en de effecten op de samenleving (of het gebrek ervan). Zo zijn in deze jaren bijvoorbeeld openbare testpunten (bijvoorbeeld bij je wijkbureau of buurtcentrum) voor alle harddrugs ingericht. Zo weet je dat je veilig gebruikt en kom je meer te weten over de effecten. Drugs worden ook op een andere wijze geclassificeerd. Er is minder aandacht voor de bestanddelen. Er is vooral aandacht voor de verslavingskans, de effecten op je (lange termijn) gezondheid en de invloed van een verslaving op de maatschappij.

Je kan in 2030 gewoon prima de stad in met je vrienden, of ze nu homo zijn, een andere huidskleur hebben of een andere culturele achtergrond hebben. Dit komt omdat vooroordelen en zelfsegregatie niet meer bestaan. Lesprogramma's op basisscholen hebben er in de voorgaande jaren voor gezorgd dat iedereen zich meer bewust is van zijn rol in de samenleving. Met elkaar bewaken we de normen en waarden binnen onze samenleving.