Logo De Utrechter 2030
Titel wonen
Logo Student en Starter
Titel wonen

Utopie

Flexibel en voor iedereen: sport in 2030.
In 2030 is het heel normaal om te wandelen of de fiets te pakken in plaats van de auto en zijn mensen graag buiten. De Utrechter 2030 is trots op de Utrechtse sporttalenten die op het allerhoogste niveau meedoen en medailles halen. In iedere wijk of buurt vinden we sport- en speeltoestellen en sportverenigingen zijn een warm thuis voor iedereen.

De Utrechter 2030 is gezonder dan ooit, want de hele stad nodigt uit tot sporten. Dat gebeurt op een laagdrempelige manier: de openbare ruimte biedt tal van mogelijkheden om op een veilige en snelle manier te wandelen, te fietsen, te skaten, te rennen of watersporten te beoefenen. Speeltuinen en kleine, kleurrijke sportvelden zijn zo aantrekkelijk en toegankelijk gemaakt dat ze ook de Utrechters die niet snel sportkleding aantrekken verleiden om meer te bewegen. De omgeving is veilig en vertrouwd. Doordat de Utrechter 2030 meer beweegt en meer buiten is, voelt hij zich ook mentaal gezonder.

Docu

Beleid

Wij vinden dat iedereen moet kunnen sporten waar en wanneer men dat wil. Of dat nou in het park, bij een sportaccommodatie, op Olympos of op het Merwedekanaal is. Welke tijd van de dag dan ook, alleen of in groepsverband. Al jaren maken wij ons hard voor de sporter in de stad en we zullen ons blijven inzetten voor alle Utrechtse sporters. Er zijn een aantal belangrijke documenten waar het beleid op gebaseerd is: Sportnota 2011-2016, Kamerbrief, Sportnota 2017-2020 en Landelijk Sportakkoord 29 juni 2018.

In 2014 is er een taskforce opgezet die suggesties doet over hoe bezuinigd zou moeten worden binnen het sportbeleid in de periode 2014-2017. Utrecht bungelt onderaan in het lijstje van studentensteden wat betreft de facilitering van studentensport. Na het verdwijnen van de subsidies voor studentensport krijgen deze verenigingen helemaal geen steun meer van de gemeente. Daarbij zijn er lange wachtlijsten bij de studentensportverenigingen die nu niet opgelost kunnen worden. Toch wil de gemeente de sportdeelname van haar burgers blijven vergroten. Om dit probleem op te lossen hebben we twee moties ingediend. Ten eerste de motie ‘Stadsbrede visie op studentensport’, deze werd aangenomen. Hij draagt op om op korte termijn met de universiteit, hogeschool, stichting Mesa Cosa en de Sportraad in overleg te treden. Het doel is het ontwikkelen en actueel houden van lange termijn afspraken over ondersteuning van de studentensport in Utrecht en het gebruik van accommodaties. De >motie ‘1% voor 10.000 studentensporters’ vraagt om 1% van het gemeentelijk sportbudget voor studentensport te bestemmen. Deze motie wordt helaas niet aangenomen.

Al voor 2014 is het gebrek aan ruimte voor sport een belangrijk onderwerp wat hoog op de politieke agenda staat. In de jaren 2009 t/m 2014 worden er werkgroepen (zie hier VSU jaarverslag 2014, pagina 23) opgezet om onderzoek te doen naar: a) te bepalen hoe groot het ruimte capaciteitsprobleem is in de sport, en b) om actief een eerste stap te zetten in het bedenken van oplossingen om lange wachtlijsten te verhelpen (m.n. bij hockey, voetbal en tennis). In 2014 is het Meerjaren Huisvestingsplan Veldsport en Binnensport door de gemeenteraad aangenomen. In navolging van het capaciteitsprobleem wordt in 2014 een start gemaakt om het tarievenbeleid voor gemeentelijke sportaccommodaties te herzien. De daadwerkelijke herinvoering van het nieuwe tarievenbeleid zal uiteindelijk pas in 2017 zijn.

Misschien ken je het wel: je bent druk, maar je wil toch even snel je hoofd leegmaken en buiten een rondje rennen, wandelen of skaten. Student & Starter vindt het belangrijk dat de ongeorganiseerde sporter veilig en vrijelijk kan bewegen in de openbare ruimte. Echter moet de openbare ruimte dan wel ingericht zijn op sportieve, recreatieve activiteiten. In 2015 heeft Student & Starter aandacht gegenereerd voor dit thema. We hebben de motie ‘Sporten en bewegen in de openbare ruimte’ succesvol ingediend samen met andere partijen.

In 2015 is het VSU Energie programma van start gegaan om sportverenigingen te helpen met het verduurzamen van hun sportlocatie. Verenigingen konden middels dit programma een energiescan laten uitvoeren waar aanbevelingen voor verduurzaming uit zouden komen. Naast de Energiescan kunnen verenigingen informatie en hulp vragen bij initiatieven als scorenmetenergie.nl en op de site van Sport Utrecht (fusie in 2018 tussen VSU en Harten voor Sport). Student & Starter vindt dat verduurzamen van sportaccommodaties sneller moet kunnen. Sportlocaties zouden in 2030 al energieneutraal moeten zijn, de huidige planning staat nog op 2040. Meer hierover kun je lezen in ons verkiezingsprogramma 2018.

Van 2012 tot en met 2015 gold het kernsportbeleid waarin vijf kernsporten opgenomen waren. Er werden subsidies aan vijf kernsportverenigingen verstrekt: S.V. Kampong (hockey), A.U.S.R. Orca en U.S.R. Triton (roeien), voetbal en basketbal. Eind 2015 worden er evaluaties gehouden om het kernsportbeleid om te gooien. Uit de evaluaties komt naar voren dat ook in andere sporten talent is. Het zou de stad Utrecht helpen om de focus van de kernsporten te verleggen naar sportverenigingen die aan talentontwikkeling doen. Door de subsidies te verdelen over verenigingen die actief aan talentontwikkeling doen kunnen meer verenigingen van de subsidie profiteren. Ook worden er leerlijnen ontwikkeld die voor alle talentenverenigingen nuttig kunnen zijn.

In 2016 dienen we met succes de motie ‘Meldpunt sportfaciliteiten in de openbare ruimte' in. Student & Starter merkt namelijk dat steeds meer mensen graag op hun eigen tijd in de openbare ruimte sporten, maar hier nog lang niet altijd de benodigde middelen voor zijn. De motie roept daarom op om een meldpunt te openen waar inwoners kunnen melden welke aanpassingen aan de openbare ruimte gedaan kunnen worden die bijdragen aan het sporten in de openbare ruimte.

De nijpende situatie van de Utrechtse roeiverenigingen Orca, Triton en Viking komt steeds meer op de politieke agenda te staan. De roeiverenigingen en ambtenaren werken samen in het project ‘notitie roeien’. Tegelijkertijd handelen de roeiverenigingen zelfstandig proactief en constructief: in samenwerking met Bureau Buiten wordt het rapport Roeien in een topstad opgesteld. Toproeiers Inge Janssen en Kaj Hendriks bieden dit rapport aan bij de wethouder sport in maart 2016. In navolging hiervan sturen de verenigingen in september dit jaar ook nog een brief om aandacht te vragen voor de situatie op het steeds drukker wordende Merwedekanaal. Onder andere door de rosésloepjes ontstaan gevaarlijke situaties op het Merwedekanaal en kan de roeisport niet meer optimaal beoefend worden. Vanaf het eerste moment is Student & Starter hier bij betrokken.

Student & Starter geeft een follow-up aan de eerder ingediende motie over sporten in de openbare ruimte. Na het instellen van het meldpunt blijkt dat er aanzienlijk wat meldingen zijn binnengekomen met concrete voorstellen om de openbare ruimte aan te passen om sporten meer mogelijk te maken. De motie ‘Leren van meldpunt sport in de openbare ruimte' pleit ervoor om te leren van deze meldingen, er een analyse van te maken en de kennis te gebruiken in de verdere ruimtelijke ontwikkeling. Zo kunnen we sport een plek geven in de openbare ruimte.

In 2018 dient Student & Starter, in samenwerking met andere partijen, twee moties in. Beide moties worden aangenomen. Ze pleiten voor het behoud en de bescherming van het roeien op het Merwedekanaal. De motie ‘Roeien met de riemen die je hebt' betreft de veiligheid op het water rondom de Muntbrug en de Abel Tasmanbrug. De motie 'Dit is niet te overbruggen' stelt eisen aan het aantal én soort bruggen wat over het Merwedekanaal moet komen. Dit zouden bruggen moeten zijn die geschikt zijn voor roeiers, woonboten en historische schepen. Daarnaast mag er nog maar één brug over het rechte stuk van 1 kilometer komen.

Er is heel veel potentie voor sport in Utrecht. We kampen echter met een probleem: de potentie en groei van sportverenigingen is er, maar het gemeentelijk sportbudget groeit niet mee. Student & Starter vindt dat sportverenigingen van zichzelf al van een grote maatschappelijke waarde zijn. Verenigingen die vitaal zijn, kunnen zelfs een nog grotere maatschappelijke impact genereren voor de stad. Echter, we mogen daarbij niet uit het oog verliezen dat verenigingen ook onder druk staan: er is flink bezuinigd in de sport, er is een ruimtegebrek voor de sport en er heerst een sterk concurrentieklimaat waarin verenigingen steeds meer moeten professionaliseren om mee te kunnen komen in de competitie. Student & Starter vindt dat we niet nog meer kunnen vragen van verenigingen en sportorganisaties terwijl er bezuinigd is door de gemeente. We dienen daarom de motie ‘Maatschappelijk meerwaarde van sport’ in, waar we de gehele oppositie als mede-indiener meekrijgen.Een ander heikel punt is de herziening van de BTW-regeling voor sportverenigingen. Student & Starter maakt zich zorgen over de impact en meent dat dit geen financieel nadelige gevolgen voor de verenigingen mag hebben.

Duurzaamheid zou meer aandacht moeten krijgen én zou onderdeel moeten worden van structureel beleid. Daarom dient Student & Starter mede de motie 'Duurzame visie op zwemwater' in. Deze motie pleit voor een tweejaarlijkse duurzaamheidsscan bij zwembaden. Zo nodig kan er dan eerder geïnvesteerd worden in verduurzaming van het zwembad. Daarnaast moet duurzaamheid een speerpunt worden in onderzoek naar haalbaarheid van een nieuw zwembad. De beantwoording van de motie vind je hier. Naast de behoefte aan meer zwemwater, is er ook raadsbreed aandacht voor zwemveiligheid. Meer kinderen in Utrecht zouden hun zwemdiploma A, B en C moeten halen, alle scholen zouden mee moeten doen en een monitoring van het schoolzwemmen is wenselijk. Resultaat: in samenwerking met de scholen wordt het protocol 'Veilig Zwemmen’ ontwikkeld en door alle scholen ondertekend.

In 2014 is het ruimtegebrek voor de sport onderzocht en een voorspelling gedaan voor de jaren 2016-2020. Eén van de middelen die is ingezet om capaciteitsprobleem voor de sport te verkleinen en de bezettingsgraad van sportaccommodaties hoger te krijgen, is het nieuwe tarievenbeleid. In 2018 en begin 2019 zijn daar de eerste evaluaties van. De vraag blijft of het nieuwe tarievenbeleid de sport echt dient op de lange termijn, of dat het doel alleen is om de accommodaties in de daluren op te vullen. Constatering blijft: we hebben en houden nog steeds een capaciteitsprobleem voor de sport, en het probleem wordt alleen maar groter. Eind 2018 is echter gebleken dat het capaciteitsprobleem is gegroeid en er meer sportaccommodaties nodig zijn dan werd verwacht.

Een van de mogelijke oplossingen is om accommodaties in zelfbeheer te geven aan de verenigingen. Eind 2018 is hiervoor een eerste inputsessie. Student & Starter is als één van de weinige partijen aanwezig en levert concrete input. Later zijn we één van de agenderende partijen voor een commissiedebat over dit onderwerp. Van het instellen van A/B/C-tijd tot het oprichten van een stichting waarin verschillende verenigingen samenwerken om een accommodaties te beheren (in plaats van dat deze taak bij één vereniging ligt. Hiermee verdeel je de lusten en lasten).

Student & Starter ziet kansen in het multifunctioneel gebruiken van sportaccommodaties. Overdag staan deze vaak leeg omdat sporttrainingen vaak pas vanaf 16:00 uur beginnen. Om sportaccommodaties beter te bezetten én de schaarste aan ruimte in de stad te verminderen is het belangrijk om sportaccommodaties multifunctioneel te gebruiken. Denk aan een gebouw met flexibele werkplekken, kinderopvang, buurthuizen, fysiotherapie-praktijken en studieplekken tijdens werktijd, een sportaccommodatie voor daarna. Student & Starter heeft daarom met andere partijen een motie ingediend over sportpark Zuilense Vecht.

In 2015 heerste de gele koorts in Utrecht: heel de stad leefde mee met de Grand Départ van de Tour de France. Hoe Utrecht de Tour de France beleefd heeft werd goed samengevat in dit filmpje. Over hoe de Tour de France naar Utrecht kwam maakte VPRO Tegenlicht een item. Eind 2018 werd duidelijk dat ook de start van de Vuelta plaatsvindt in Utrecht. Een uniek drieluik is misschien wel in zicht: alleen de Giro nog van start laten gaan in ons stadsie! Daarmee is een punt uit ons verkiezingsprogramma gerealiseerd!

In september 2018 organiseren we in samenwerking met de VVD en D66 de raadsinformatiebijeenkomst over studentensport. We geven hier zelf vervolg aan door in verschillende debatten te blijven herhalen dat de studentensport nog steeds een ondergeschoven kindje is. We krijgen bij de behandeling van de programmabegroting 2019 de toezegging dat de wethouder rond de zomer van 2020 (!) met informatie zal komen over hoe de samenwerking tussen UU, HU, Sportraad en Mesa Cosa verloopt en hoe deze samenwerking en gebruik van elkaars accommodaties structureler kan. Ook krijgen we de toezegging dat we weer meer informatie krijgen over ongeorganiseerd sporten in de openbare ruimte waarbij gebruik van zeecontainers en andere modulaire systemen meegenomen worden

Student & Starter vindt talentontwikkeling één van de belangrijkste speerpunten voor de sport. We merken echter dat in het nieuwe coalitieakkoord 2018-2022 de term te pas en te onpas wordt gebruikt. Het is verworden tot een leeg containerbegrip. Daarbij is in 2016 topsport en talentontwikkeling weggehaald als prestatie indicator in de begroting. We dagen Sport Utrecht en de sportverenigingen van Maarschalkerweerd uit om met een gezamenlijke ambitie te komen over hoe ze sport en talentontwikkeling in Maarschalkerweerd voor zich zien. We werken hierin nauw samen met Sport Utrecht. Daarnaast neemt Student & Starter initiatief in het organiseren van een RIB om talentontwikkeling weer echt een fenomeen te laten zijn en er actief op in te zetten. Onze ambitie is om in de toekomst een integraal opleidingskader te ontwikkelen en een Utrecht Talent Center te realiseren, een fysieke hub voor sporttalenten.

In juli 2018 stelde Student & Starter mondelinge vragen over een incident waarbij een persoon vanaf de Muntbrug op een roeiboot sprong. Al langere tijd is er onduidelijkheid wie verantwoordelijk is voor het handhaven van de veiligheid en waarom het handhaven niet gebeurt. In 2019 krijgt dit een follow-up in de vorm van een motie waarbij we het college opdragen veiligheid op het water in de uitwerkingen van handhavingsprogramma. We trekken deze motie in omdat we een toezegging krijgen. We organiseren zelf een raadsinformatiebijeenkomst over de samenwerking tussen Rijkswaterstaat en gemeente over het Merwedekanaal.

In 2019 heeft Student & Starter de eerste voorzet gegeven voor een integrale gebiedsvisie voor Maarschalkerweerd en Utrecht Science Park. In de periode tot 2025 wordt deze visie verder uitgewerkt en wordt een begin gemaakt met de uitvoering. In deze gebiedsvisie versterken de twee gebieden elkaar met een integrale sportvisie. Het is een heus sportdistrict geworden met het Utrecht Talent Center.

Tijdens de besprekingen van de voorjaarsnota in 2019 en 2020 heeft Student & Starter gepleit voor meer geld naar sport. Met dit extra geld hebben we vitale sportverenigingen in Utrecht die hun maatschappelijke waarde kunnen vervullen én talenten op kunnen leiden. Daarnaast kan dit extra geld gebruikt worden voor sport in de openbare ruimte.

In 2019 was het voortbestaan van Odysseus en de rugbyvereniging nog onzeker. Student & Starter heeft zich hard gemaakt voor deze verenigingen, dat heeft er voor gezorgd dat ze er beiden nog zijn en zelfs groter worden dan ooit.

Een deel van het geld wat we met de voorjaarsnota's van 2019 en 2020 hebben vrijgemaakt voor sport is via buurtbudgetten terechtgekomen bij de bewoners van Utrecht. Mensen kunnen beslissen wat ze in hun eigen wijk willen zien voor sport in de openbare ruimte. Met elkaar komen ze tot creatieve sporttoestellen en kleurrijke sportvelden, de gemeente legt dit voor ze aan.

Het Merwedekanaal is nog altijd het thuisfront van de roeisport, maar met de toegenomen stedelijke drukte was uitbreiding van roeiwater al jaren een noodzaak. In de jaren 2025-2030 is er dan eindelijk duidelijkheid: een watersportbaan in de polder Rijnenburg wordt realiteit én het Merwedekanaal wordt aangewezen als sportzone.

De afgelopen paar jaar is 90% van het sportbudget gegaan naar gemeentelijke sportaccommodaties. De bezuinigingen vanaf 2015 hebben er voor gezorgd dat onderandere de verenigingssubsidie is afgeschaft. Veel studentensportverenigingen konden in het verleden geen gebruik maken van de gemeentelijke accommodaties. Dat is in 2030 anders. Er is structureel overleg, de studentensport is volwaardig onderdeel van de sport in Utrecht en studentensportverenigingen kunnen ook aanspraak maken op het gemeentelijk sportbudget. Landelijk is bepaald dat de BTW-regeling herzien wordt voor onder andere sportverenigingen. Dit zorgt er voor dat de 21% BTW-vrijstelling bij het bouwen, beheren en exploiteren van een accommodatie komt te vervallen en dat er geen 6% BTW meer over de exploitaties hoeft worden afgedragen.