Logo De Utrechter 2030
Titel wonen
Logo Student en Starter
Titel wonen

Utopie

In 2030 doet de hele stad mee.
Participatie is binnen een lokaal bestuur een ontzettend belangrijke portefeuille. Veel burgers weten niet wat voor invloed zij kunnen hebben op het bestuur van hun stad. Het verschilt ook per stad hoeveel die invloed daadwerkelijk kan zijn. Wat Student & Starter betreft kan Utrecht 2030 hier wat verder in gaan. De bewoners maken de stad tot wat hij is en veel bewoners hebben ook veel meer verstand van bepaalde zaken dan de gemeente zelf.

Het Utrecht van 2030 betrekt het liefst zoveel mogelijk verschillende soorten bewoners bij het maken van beleid. Misschien moet je hiervoor de mensen niet naar bijeenkomsten proberen te krijgen, maar juist de informatie bij de mensen thuis brengen. Participatie moet divers zijn en niet worden beheerst door een kleine groep mensen. Daarbij moeten mensen écht iets kunnen beslissen: Utrecht 2030 geeft soms de touwtjes uit handen.

Docu

Beleid

Participatie is binnen een lokaal bestuur een ontzettend belangrijke portefeuille. Veel burgers weten niet wat voor invloed zij kunnen hebben op het bestuur van hun stad. Het verschilt ook per stad hoe groot die invloed daadwerkelijk kan zijn. Wat Student & Starter betreft kan het Utrecht van 2030 hier verder in gaan. De bewoners maken de stad tot wat zij is en veel bewoners hebben ook veel meer verstand van bepaalde zaken dan de gemeente zelf. Hier heeft Student & Starter sinds dat zij in de raad zitten dan ook verschillende voorstellen voor gedaan.

In 2014 was Student & Starter mede-indiener van de motieLaat Utregters meebeslissen over straatnamen’. De motie droeg op om een regel te maken dat bewoners meebeslissen over straatnamen door middel van een participatietraject. Want wie weten er nou beter een geschikte naam voor een straat dan de mensen die er wonen?

Daarbij heeft Student & Starter zich in 2014 ingezet om de ‘Right to Challenge’ naar Utrecht te halen. De Right to Challenge is een manier om bewoners kansen te geven om dingen beter uit te voeren dan de gemeente. Voor de gemeente is dit vooral en kwestie van lef hebben en ruimte geven. De motie droeg het college dan ook om te komen met lef en ruimte.

Deze motie droeg op de initiatieven die een waardevolle bijdrage aan Utrecht leveren nog meer ondersteuning te geven door ze op te nemen in de verschillende programma’s. Zo wordt het beleid daadwerkelijk gemaakt door de initiatieven en mensen uit de stad.

Een burgerinitiatief als middel voor participatie is mooi, maar wordt nog niet optimaal gebruikt. In 2015 heeft Student & Starter daarom deze motie mede-ingediend om het gebruik van een burgerinitiatief makkelijker te maken. Het werd met name laagdrempeliger door een lagere eis te stellen aan de hoeveelheid handtekeningen die werd gevraagd.

Participatie in het lokaal bestuur is voor veel Utrechters nog niet altijd vanzelfsprekend. Vooral op wijkniveau is het vaak maar een kleine groep die invloed heeft op het reilen en zeilen van de Utrechtse politiek. Student & Starter zet zich in voor het geluid van alle Utrechters, niet alleen maar het geluid van een beperkte groep. Daarom steunden wij de motie ‘Vernieuw de Wijkparticipatie’. De motie droeg het college op met een nieuwe uitwerking van wijkparticipatie te komen.

De invulling van het Smakkelaarsveld werd aan de raad gepresenteerd in 2016. Student & Starter was het echter niet helemaal eens met deze invulling. Wat ons betreft kon er veel meer met dit stukje Utrecht. En wie kunnen nou beter met ideeën komen dan de bewoners? Daarom droegen wij het college met deze motie op te zoeken naar creatieve inpassingen voor dit stukje Utrecht, met behulp van partijen binnen en buiten de stad. Het plan dat er nu ligt is ontzettend vet.

Het initiatievenfonds van gemeente Utrecht geeft geld aan initiatieven uit de stad om zich te ontwikkelen. In deze motie wilde Student & Starter bereiken dat juist de initiatieven die nieuw, fris en innoverend zijn óók de kans krijgen om zich te ontwikkelen. Daarom maakten we de motie innoverende initiatieven initiatievenfonds stimuleren’. De motie droeg onder anderen op te evalueren welke initiatieven werden afgewezen en waarom.

Student & Starter diende in 2017 een tegenbegroting in op de Programmabegroting 2018. In de tegenbegroting werd onder andere gepleit voor een volledig Engelse uitgave van de site, zodat ook Engelssprekende Utrechters alles meekrijgen. Ook wilden we met deze tegenbegroting veel investeren in digitalisering, zodat bijvoorbeeld meer gebruik kan worden gemaakt van digitale participatie.

Initiatieven geven de stad kleur, maar door de procedures die moeten worden doorlopen bij het initiatievenfonds is het aanvragen van budget voor instanties vaak een te grote stap. Deze motie die Student & Starter heeft gesteund draagt op de regelingen voor het aanvragen van budget te versoepelen, om zo de drempel lager te maken.

Veel initiatieven hebben niet alleen geld, maar vooral ook ruimte nodig om zich te ontwikkelen. Letterlijke ruimte. Deze motie uit 2017 droeg het college op een brug te slaan tussen de initiatieven, het initiatievenfonds en het makelpunt van Vastgoed Utrecht. Student & Starter steunde deze motie.

In 2018 schreef Student & Starter een motie om voor specifiek culturele initiatieven een oliemannetje binnen de gemeente aan te stellen. Omdat culturele initiatieven vaak meerdere procedures binnen de gemeente moeten doorlopen is er een nog grotere kans dat waardevolle initiatieven afhaken. Dit oliemannetje zou opgenomen kunnen worden in het groene golf team van de gemeente. De motie zou het met een paar zetels te weinig niet redden, dus scherpen we de motie aan voor een volgend begroting moment.

Student & Starter vroeg bij de bespreking van de programmabegroting 2019 of binnen de vernieuwing van participatie specifiek digitale participatie een aandachtspunt zou kunnen zijn. In navolging hiervan werd een sessie opgezet om hierover te spreken en werd in februari 2019 een raadsinformatiebijeenkomst georganiseerd.

Het initiatiefvoorstel van D66 over de burgeragendering hebben wij ondersteund. Daarbij hebben we een aanvullend amendement ingediend dat werd aangenomen. Dit amendement verzekerde dat de burgeragendering niet zou gaan over onderwerpen die net waren besproken in de raad.

In december 2018 werd een bijeenkomst gehouden over wijkparticipatie. Wij hebben hier met Student & Starter actief aan deelgenomen maar ook bijgedragen. Zo hebben wij voor eens en voor altijd ook digitale participatie op de agenda gezet.

Op 7 februari 2019 werd een raadsinformatiebijeenkomst over digitale participatie georganiseerd. Dit was op initiatief van Student & Starter. Voor de bijeenkomst waren gemeente Amsterdam, onderzoeksinstituut Rathenau, Binnenlandse Zaken en Argu uitgenodigd. Zij spraken hier over projecten waar zij mee bezig waren; we hebben daar als gemeente Utrecht veel inspiratie uit gehaald.

Op 27 maart wordt de vernieuwing van de participatie gepresenteerd. De hoofdrolspelers bij deze conferentie zijn de vernieuwde buurtplatforms en de digitale participatie. Student & Starter zal zich inzetten om deze hoofdrolspelers tot een succes te maken.

Utrecht heeft na de sessies in 2019 een online participatieplatform opgezet in 2020. In de app of het platform hebben de bewoners de mogelijkheid te stemmen voor de mogelijkheden die bijvoorbeeld de gemeente heeft bedacht. Ook kunnen bewoners zelf ideeën indienen die vervolgens op de lijst voor mogelijkheden terecht kunnen komen. Daarbij kunnen bewoners gebruik maken van hun buurtbudget. De buurtbudgetten kunnen bewoners virtueel besteden aan belangrijke posten in hun wijk, zoals extra beheer voor groen of het onderhouden van de stoep. Met de buurtbudgetten kan de Utrechter 2030 zijn of haar prioriteiten aangeven.

In Utrecht 2020 is een debat geweest over de rol van participatiebijeenkomsten met bewoners. De grote vraag is of er ook echt besluiten gemaakt mogen worden door bewoners. In 2021 is bij de voorjaarsnota vastgesteld dat wordt gewerkt aan een plan om de besluitingsvrijheid online en offline te bevorderen. De juridische en financiële kaders worden meegegeven aan de burgers, daarbij stelt de gemeente minimale eisen aan aanwezigheid. De gemeente loot gerichter om mensen uit te nodigen voor deze bijeenkomsten en weegt zwaarder aan de uitkomst van de besprekingen die met bewoners worden gevoerd.

In 2030 is een harde lobby gaande bij de Tweede Kamer om de stemgerechtigde leeftijd te laten zakken naar 16 jaar. Helaas is dit ook in 2030 nog niet helemaal bereikt. In Utrecht 2025 ziet de gemeente echter wel de waarde van de jongeren die nog niet officieel stemgerechtigd zijn. De besluiten van de gemeente gaan ook veel jonge inwoners van onze stad aan. Door de organisatie NJR werd eerder al eens per jaar een Lokaal Jeugddebat georganiseerd, in 2030 wordt dit vier keer per jaar georganiseerd. Deze beleidsregel is toegevoegd aan de participatieagenda bij de bespreking van de voorjaarsnota in 2025.

Ruimte voor initiatieven en vooral de touwtjes een beetje loslaten. “De stad als proeftuin” wordt het nieuwe motto. Via de participatie-app kan de Utrechter 2030 haar idee indienen en een afspraak maken met de commissie die betrokken is bij het initiatievenfonds. In 2028 is namelijk een motie opgenomen die opdraagt deze procedures veel sneller te maken en aan minder regels te onderwerpen. Dit zorgt er voor dat we echte ‘rafelranden’ creëren.